Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § - laatimispäivä 20.10.2017

1a Rekisterinpitäjä

Nimi

Cubesta Oy

Osoite

Äyrintie 8 C, 01510 VANTAA

Muut yhteystiedot ( Esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Y-tunnus: 1905944-0

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Cubesta Oy

Osoite

Äyrintie 8 C, 01510 VANTAA

Muut yhteystiedot ( Esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

etunimi.sukunimi@cubesta.fi, www.cubesta.fi

3 Rekisterin nimi

Cubesta Oy - Sähköisten palvelujen asiakasrekisteri ("Asiakasrekisteri")

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Cubesta Oy:n (konserniin kuuluvien) liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen, Cubesta Oy:n palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen ja niistä viestiminen sekä asiakassuhteiden ja Cubesta Oy:n tarjoamien olemassa olevien sekä tulevien palveluiden ja tuotteiden laadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.

Yllä mainituissa tarkoituksissa henkilötietoja voidaan käsitellä Cubesta Oy:n asiakassuhteiden sekä palveluiden ja tuotteiden käytön analysoimiseksi, tilastoimiseksi, tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, asiakkuuksien ja rekisteröityjen tunnistamiseksi, tilastointiin, asiakasviestintään sekä niiden huolellisesti valikoitujen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Cubesta Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten sähkömarkkinalakia ja henkilötietolakia. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.

Muut vastaavat käyttötarkoitukset, jotka eivät ole ristiriidassa edellä kuvattujen käyttötarkoitusten kanssa.

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia asiakkaaseen tai muuhun rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja:

- perustiedot rekisteröidystä (kuten nimet, syntymäaika, henkilötunnus, y-tunnus, asiakasnumero, käyttöpaikkanumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana, äidinkieli ja sukupuoli);

- yhteystiedot (kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite);

- asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot (kuten sopimusta, tilausta sekä voimassaolevia ja päättyneitä palveluja koskevat tiedot, asiointitiedot, puhelutallenteet, Cubesta Oy:n kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot sekä markkinointiin liittyvät tiedot);

- palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot (kuten tilaus-, voimassaolo-, muutos- ja päättymistiedot, häiriöihin liittyvät tiedot, verkko- ja mobiilipalveluiden käyttöä koskevat tarpeelliset tiedot, rekisteröidyn itse antamat tiedot kiinnostuksen kohteista, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot sekä Asiakasrekisterin yhteydessä käsiteltyjen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit);

-mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

- rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa Cubesta Oy:n asiakkaaksi, rekisteröityessään Cubesta Oy:n palveluiden käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä Cubesta Oy:n palveluja tai muun asiallisen yhteyden syntyessä Cubesta Oy:n ja rekisteröidyn välille esimerkiksi osallistuessaan rekisterinpitäjän markkinatoimenpiteisiin;

- muilta sähkömarkkinoilla toimivilta sähkömarkkinaosapuolilta soveltuvaan lakiin tai viranomaismääräyksiin perustuvan tiedonvaihdon perusteella.

- tietoja saadaan myös rekisterinpitäjän tai muiden sähköisten palveluiden välityksellä, jolloin tietoja voidaan kerätä myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta (henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä) soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Katso tästä

Vapaana olevat kodit